Εταιρικά Στοιχεία

Η Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αριθμό άδειας λειτουργίας: 8 / 711 / 14.05.2015, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1 / 794 / 03.08.2017 απόφαση.

Επίσης, η Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.