Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Τμήμα Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών και Διαχείρισης της Universal Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. με βάση τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής της εταιρείας, διαμορφώνει τις προτάσεις και επιλογές για τα χαρτοφυλάκια των πελατών και παρακολουθεί καθημερινά την πορεία τους.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των επενδυτικών προϊόντων (καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ETFs, εμπορεύματα, νομίσματα κτλ) τόσο από την ελληνική όσο και από τις διεθνείς αγορές. Όλες οι εντολές των πελατών μας εκτελούνται άμεσα και αξιόπιστα, ταυτόχρονα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πορεία των επενδύσεων τους, την εικόνα της αγοράς και για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

 • Συμβουλευτική Διαχείριση Κεφαλαίων

  Ο πιστοποιημένος προσωπικός σύμβουλος παρέχει επενδυτικές συμβουλές στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η υλοποίησή τους εξαρτάται από την αποδοχή του πελάτη.

 • Λήψη και Διαβίβαση Εντολών

  Το τμήμα λήψης και διαβίβασης εντολών της εταιρείας λαμβάνει και διαβιβάζει τις εντολές του πελάτη στον εκάστοτε θεματοφύλακα με ταχύτητα και ακρίβεια.

 • Διακριτική Διαχείριση Κεφαλαίων

  Ο πελάτης σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας επιλέγει το επενδυτικό προφίλ που του ταιριάζει. Οι επιλογές γίνονται από την αρμόδια επιτροπή της Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 • Έρευνα και Φορολογικός Σχεδιασμός

  Η εταιρεία μας προσφέρει συμβουλές για την αποτελεσματική διευθέτηση φορολογικών ζητημάτων των πελατών της.